De showroom

De Mommen Salon is een ruimte die in de voetsporen treedt van de ruimte die in de 19e eeuw in de stad werd gepland door Felix Mommen: « een ruimte die jonge kunstenaars de kans gaf om te exposeren in een tijd waarin het almachtige Salon de nieuwe trends en ontwikkelingen in de kunst van jonge schilders afwees ».
Vandaag is het een plaats met een verspreidingsstructuur voor onderzoek, uitwisseling en artistieke expressie.
Het is een open en flexibele ruimte die, afhankelijk van de behoeften en voorstellen, een werkplaats kan worden voor reflecties, tentoonstellingen, installaties, voorstellingen, geluidsontmoetingen, projecties, enz.
Het is zowel een platform als een gezellig laboratorium voor de ontwikkeling van kunst.
Het « Salon Mommen » wordt gerund door kunstenaars voor kunstenaars. De toegang is gratis. U bent van harte welkom.

DE MANIFESTO

Het Salon van Mommen: een hybride plaats tussen multidisciplinariteit, alternatief en verzet

Het Salon is een hybride ruimte, representatief voor de diversiteit van de betrokkenen: inwoners van de stad, externe kunstenaars en leden van het publiek.

Om elke vorm van uniformiteit te vermijden, verdedigen wij de pluraliteit van artistieke praktijken en uitdrukkingswijzen. Wij beschouwen deze verscheidenheid van benaderingen als een mogelijkheid tot openheid en verrijking, die de vermenigvuldiging van creatieve mogelijkheden bevordert door ze zichtbaar te maken.

Het Salon is ook een alternatief voor commodificatie: het wijdt zijn ruimte aan de verborgen paden en de uitgebreide gebieden van de kunst. Kunstenaars die dat wensen, kunnen er immers de verschillende stadia van hun onderzoek voorstellen. Ze kunnen het beleggen voor een grotere leesbaarheid van hun werk of gewoon om het avontuur te proeven. Op die manier willen we enerzijds de kunstenaars de mogelijkheid bieden om zich rechtstreeks te laten inspireren door de kritische feedback van het publiek op hun creatieve proces en anderzijds het publiek uitnodigen om de voorgestelde evenementen te waarderen, in vraag te stellen, eraan deel te nemen en erop te reageren.

De Mommen Salon, een collectieve ruimte in de stad

Het Mommen Salon is zowel open voor het publiek als de gemeenschappelijke ruimte van de kunstenaars die in de stad wonen. Het verbindt en stimuleert de ontwikkeling van zowel individuele als collectieve projecten. Bovendien worden het Salon en de stad georganiseerd met het oog op de betrokkenheid van de bewoners en hun verschillende artistieke praktijken binnen het Salon. Salon en stad voeden en regenereren elkaar.

Het Salon als zelfbeheerde ruimte

Zonder leider, hiërarchie of vooraf bepaalde rol, is de werking van het Salon grotendeels gebaseerd op de principes van zelfbeheer: « zelf », verantwoordelijk voor het eigen gedrag, en « beheer », dat een specifieke organisatie vereist om de collectief bepaalde doelstellingen te bereiken. Deze werkwijze wordt stap voor stap ingevoerd, op basis van de collectieve ervaring van het Salon en onze wederzijdse ervaringen en subjectiviteiten. Het zijn de leden van atelier mommen vzw en de leden van het tentoonstellingscomité die gezamenlijk het tentoonstellingsproject bepalen.

Voor, tijdens en na de evenementen van het Salon nodigen we externe kunstenaars en het publiek uit om na te denken over onze manier van werken. Elk evenement is niet alleen een persoonlijk project: de zaal, het collectief dat het uitvoert en de uitgenodigde kunstenaar(s) zijn erbij betrokken; ze denken, ondersteunen en voeren het evenement samen uit.

Deze manier van werken stelt ons in staat ons te bevrijden van de druk van de rentabiliteit en de productiviteit en tegelijkertijd een bredere opening in de programmering te bevorderen. Deze aanpak maakt het Salon origineel: zijn vermogen om zich te verzetten tegen de commercialisering van de kunst en de commercialisering van artistieke plaatsen.

Het Salon tussen solidariteit en gezelligheid, een voortzetting van het mecenaat

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de noden en behoeften van degenen voor wie de beurs bestemd is, vormen samenwerking en/of deelname de collectieve dynamiek. Deze dynamiek bestaat uit teams van vrijwilligers die bij toerbeurt het beursproject uitvoeren volgens de vaardigheden en wensen van eenieder en rekening houdend met de collectieve actie. Het zijn deze vormen van samenwerking die het behoud van de vrije toegang tot de evenementen garanderen, evenals de uitnodiging van de kunstenaars en hun respectieve ontvangst.

Vervolgens laten we de verkoop van de tentoongestelde werken behandelen als andere vormen van uitwisseling en tijdens de avonden draaien we de gevederde hoed voor degenen die naargelang hun waardering van het evenement in munt willen bijdragen om de artiesten die optreden actief te steunen.

Meer dan een podiumruimte zijn het de collectieve bijdragen die de evenementen in het Mommen Salon mogelijk maken en die van deze plek een ontmoetingsplaats maken, een steunpunt, een zekere continuïteit van het mecenaat.

Programmering van het Salon

De programmering van het Salon is niet gebaseerd op één enkele, vooraf bepaalde esthetische lijn, maar op een affiniteit met de eigenheid van de artistieke aanpak en/of met het behandelde thema. Wij gaan dus volledig uit van het ambulante karakter (wandelen zonder precies doel, terwijl men een reis maakt) van de programmering. Het collectieve avontuur dat hier wordt gespeeld, wordt uitgevoerd door vrijwilligers, voor het merendeel kunstenaars, die betrokken zijn bij de meest uiteenlopende praktijken en zich inzetten voor solidariteit. En dit collectieve project aanvaardt om erdoor beïnvloed te worden. Op die manier behouden we deze diversiteit zonder haar te verkleinen.

De financiering van het Salon

Enerzijds betaalt elke kunstenaar in de stad 10€ per maand van zijn of haar onkosten voor de bezetting en het beheer van de gemeenschappelijke ruimten van de stad, waaronder het Salon en het kantoor van Mommen. Anderzijds kent de gemeente ons een lagere huurprijs toe voor deze twee ruimtes. Wij willen benadrukken dat deze twee financieringsbronnen, plus de opbrengsten van de bar, ons in staat stellen gratis evenementen in het Salon te houden.

Bovendien staat het Salon open voor subsidieaanvragen, hetzij voor een eenmalig programma, hetzij voor een terugkerend programma om de werking ervan te consolideren, waarbij de modus operandi telkens behouden blijft. Bovendien behoudt het Salon zich de mogelijkheid voor om een beroep te doen op sponsoring en giften zolang er geen beperkingen zijn, noch wat betreft de reclame, noch wat betreft de keuze van de programmering.

Uitnodiging

In het licht van het bovenstaande willen wij een uitnodiging sturen: iedereen die nieuwsgierig en/of geïnteresseerd is in het project Mommen Salon en betrokken wil worden, is welkom om ons te ontmoeten!

N.d.l.r :

Het Mommen Salon is ontstaan in 2004 na de noodoprichting van de vzw « Ateliers Mommen » door de kunstenaars die in de stad wonen. De vereniging had twee gelijktijdige doelstellingen : het behoud en de verdediging van de oorspronkelijke artistieke en sociale identiteit van de stad, die sterk bedreigd werd door de speculatieve projecten van de vroegere eigenaars en projectontwikkelaars, en het ter beschikking stellen van de Salonruimte voor artistieke verspreiding. Het Salon Mommen ging dus open om op de oorlogstrommels te slaan en tussen 2004 en 2009 concerten, tentoonstellingen en andere evenementen te organiseren. Het doel was het publiek en de politieke autoriteiten te wijzen op de mogelijke verdwijning van deze historische plek en de unieke manier van leven die er sinds het einde van de 19e eeuw in stand wordt gehouden. Sinds de bouw van de inrichtingen van Mommen in 1874 door mecenas Félix Mommen heeft het landgoed namelijk altijd kunstenaars ontvangen, en dat tot op de dag van vandaag.

Nadat de stad in 2006 was gered van vastgoedspeculatie, sloot de vzw « Ateliers Mommen » in 2009 een samenwerkingsovereenkomst met de nieuwe eigenaar, de Régie Communale Autonome de Saint-Josse. Deze overeenkomst betreft het artistieke en huurbeheer, het onderhoud en de identiteit van het domein. Twee jaar van werkzaamheden aan de gebouwen maakten het Salon onuitvoerbaar en het is sinds april 2011 dat het weer open is voor het publiek. Na deze overgangsperiode herdefinieert het Mommen Salon zijn project als een ondersteunende structuur voor artistieke verspreiding en stelt het zijn ruimte ter beschikking als een plaats voor onderzoek en creatie. Het is een platform voor de uitwisseling van praktijken, kennis en reflecties over kunst en actuele maatschappelijke vraagstukken.

Vervolgens hebben we ons ten doel gesteld een tekst te schrijven waarin de beweegredenen en verlangens van elk van de inwoners van de stad tot uitdrukking komen, zodat we de filosofische pijlers kunnen specificeren en de waarden kunnen bevestigen die in deze collectief beheerde ruimte worden verdedigd.

Deze tekst heeft de vorm aangenomen van bovenstaand manifest. Het is het resultaat van een collectief schrijfproces. Wij steunen erop om het Salon op een dynamische en organische manier te denken en te beoefenen.